Временна работа

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ВРЕМЕННА РАБОТА

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД /ИЗИ КОНСУЛТ, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 15, партер ("ние" или "нас") приемаме много сериозно неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на Вашите лични данни.

В тази Политика ние Ви обясняваме как събираме и използваме Вашите лични данни преди възникване, по време на и след прекратяване на Вашите отношения с нас по трудов договор за временна работа в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и е във връзка с нашата дейност като Предприятие, което осигурява временна работа. Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях. Политиката се отнася за всички настоящи и бивши служители на временна работа и не е част от трудов договор или друг договор за услуги с нас.

Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки.

Възможно е да актуализираме тази Политика по всяко време. Понякога може да ви предоставим и допълнителни уведомления за начина на обработване на личните Ви данни.

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ангажираме се да спазваме законодателството за защита на личните данни, включително шестте принципа на ОРЗД, които са:

1. Да обработваме личните Ви данни законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин.

2. Да събираме вашите лични данни само за конкретни, изрични и легитимни цели, за които  Ви информираме и да не ги използваме по начин, който е несъвместим с тези цели (освен ако не сме ви уведомили и обяснили законосъобразното основание, което ни позволява да го направим ).

3. Да обработваме вашите лични данни само до степента, необходима за постигане на целите, за които Ви информираме.

4. Да поддържаме Вашите лични данни точни и актуални, за което и Вие съответно ще ни подпомагате.

5. Да запазим личните Ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които ви информираме.

6. Да запазим сигурността на Вашите данни.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОЛЗВАТЕЛ

Като предприятие, което осигурява временна работа ние сключваме трудов договор с Вас, по силата на който Вие полагате труд в Предприятието ползвател – под негово ръководство и контрол. Когато такъв трудов договор бъде сключен с Вас, Ваши лични данни се обработват както от нас, така и от Предприятието ползвател и последното също носи отговорност за тях като Администратор на лични данни. Ако имате въпроси за това как се обработват лични данни, може да се обърнете към нас или Предприятието ползвател.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„Лични данни” означава всякаква информация за дадено лице, която може да идентифицира това лице, както и всякаква друга информация, отнасяща се до идентифицирано лице. Анонимната информация не представлява лични данни. Има "специални категории" по-чувствителни лични данни, които изискват по-високо ниво на защита, като вашата етническа принадлежност и това дали сте член на синдикат.

Ние събираме, съхраняваме и използваме лични данни за Вас, като голяма част от тази информация е във връзка с Вашето ежедневно взаимодействие с Предприятието ползвател. Такива данни са, например: 

• Вашите имена, обръщение, адреси, телефонни номера и лични имейл адреси.

• Дата на раждане и ЕГН /единен граждански номер/ или личния номер - за чужденец.

• Пол.

• Семейно положение и информация за лица, които са зависими от Вас /например, Вашите деца/.

• Информация за контакт с Ваши близки в спешни случаи.

• Данни за Вашата банкова сметка, за извършени плащания на заплати, обезщетения и други, информация за Вашия данъчен статут.

• Информация за трудово възнаграждение, годишен отпуск и друг вид отпуск, както и за основанията за такъв, пенсия, обезщетения, бонуси и допълнителни придобивки.

• Начална дата на наемането Ви при нас, период на наемане, информация относно прекратяване на трудовия Ви договор.

• Място на работа и работното място.

• Копие от свидетелството за управление, ако е необходимо.

Информация от процеса на наемането Ви (включително копия на документация за право на работа, справки и друга информация, включена в автобиография или мотивационно писмо или като част от процеса на кандидатстване).

• Информация и документи за Вашето образование, квалификация.

• Информация за участието Ви в обучения, тиймбилдинг и други събития, свързани с работата Ви.

• Информация относно Вашата работа (включително длъжности, длъжностни характеристики, трудова история, работно време, документи за инструктажи и професионални членства, информация за Ваш служебен имейл, служебен телефон).

• Подробности за текущо  и предишно възнаграждение.

• Информация за ефективността и представянето Ви.

• Информация, свързана с дисциплинарни нарушения и оплаквания спрямо Вас.

• Записи от видеонаблюдение и друга информация, получена чрез електронни средства, като например система за контрол на достъпа, ако такива се извършват от Предприятието ползвател и е необходимо ние да обработваме такива /например във връзка с дисциплинарна отговорност/.

• Информация относно наложени запори на вземанията Ви от нас и свързаната с това информация.

• Снимки.

• Друга информация за Вас, която получаваме от Предприятието ползвател във връзка с работния процес и изпълнението на договорите с Вас и Предприятието ползвател.

Също така може да събираме, съхраняваме и използваме следните "специални категории" с по-чувствителна лична информация:

•  Членство в синдикати.

• Информация за Вашето здраве, включително медицински състояния, здравни досиета, болнични листове, медицинско свидетелство.

• Информация за Вашето съдебно /криминално/ минало.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме лични данни за Вас в процеса на набиране на персонал, например директно от Вас или от самото Предприятие ползвател. Възможно е понякога да събираме допълнителна информация от професионални сайтове, като LinkedIn.

По време на действие на договора ние получаваме лични данни от: самите Вас, Предприятието ползвател, от трети страни, например  клиенти на Предприятието ползвател, с които Вие сте в контакт.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме Вашите лични данни, само ако имаме законово основание за това. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

1. Когато това ни е необходимо, за да изпълняваме трудовия договор за временна работа, сключен помежду ни или друг, сключен между нас договор.

2. Когато трябва да спазим законово задължение.

3. Когато е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трета страна – най-често Предприятието ползвател), в случаите когато Вашите интереси и основни права не доминират пред такива интереси.

Също така можем да използваме Вашите лични данни в следните ситуации, макар и много рядко приложимо на практика:

1. Когато трябва да защитим Ваши жизненоважни интереси (или такива интереси на друго лице).

2. Когато това е необходимо за изпълнение на задача в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

• Определяне на условията, при които работите.

• Проверка дали имате право да работите при нас, съответно в Предприятието ползвател и на съответната длъжност.

• Заплащане на дължимото Ви се възнаграждение, обезщетения, удържане и внасяне на осигуровки.

• Осигуряване на съответни бонуси и допълнителни придобивки.

• Администриране на трудовия Ви договор за временна работа и други договори, сключени с Вас.

• Администриране на отношенията ни с Предприятието ползвател.

• Управление и планиране на бизнеса, включително счетоводство и одит.

• Наблюдение, управление и поставяне на изисквания относно  представянето и ефективността /на служителите и на бизнес процесите/.

• Вземане/изпълнение на решения относно преразглеждане на заплати.

• Оценяване на квалификациите за конкретна работа или задача.

• Събиране на доказателства за възможни оплаквания или дисциплинарни процедури спрямо Вас или спрямо други служители.

• Вземане на решения за Вашата ангажираност и относно продължаване на трудовите ни отношения;

• Предприемане на мерки за прекратяване на нашите трудови отношения.

• Определяне нужда от образование, обучение и развитие.

• Защита на права в съдебни и извънсъдебни спорове, засягащи Вас или други служители, включително във връзка с трудови злополуки.

• Установяване на пригодността Ви за работа.

• Управление на отпуски поради неработоспособност.

• Спазване на задълженията по отношение на здравето и безопасността.

• Предотвратяване на измами, кражби и други престъпления.

• Предотвратяване на административни нарушения.

• За да се осигури мрежова и информационна сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до нашите /и на Предприятието-ползвател/ компютърни и електронни съобщителни системи и предотвратяване на разпространението на зловреден софтуер. 

Ако решите да не ни предоставите определени лични данни, които сме поискали, може да не успеем да изпълним договореностите си с Вас (например, да ви платим възнаграждение или обезщетение)  или може да ни възпрепятствате да спазим нашите законови задължения (например, да ви издадем и предоставим определени документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение).

Понякога може да използваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие, когато това се изисква или разрешава от закона.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

"Специалните категории" лични данни изискват по-високи нива на защита от нечувствителните данни. За да обработваме такива чувствителни данни, трябва да имаме допълнително основание /условие/. Можем да обработваме специални категории лични данни при следните обстоятелства:

1. В ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие.

2. Когато трябва да изпълняваме нашите правни задължения или да упражняваме права във връзка с трудовото законодателство.

3. В други изрично предвидени от ОРЗД случаи, например:

Понякога може да обработваме чувствителни лични данни, когато това е необходимо във връзка с правни искове; когато е необходимо да защитаваме жизненоважните Ви интереси (или интересите на друго лице) и не сте в състояние да дадете вашето съгласие; в случите, в които вече сте предоставили информацията публично.

Ще използваме Вашите чувствителни лични данни по следните начини:

• Във връзка с Ваши отпуски, които могат да бъдат поради наличие на болест или отпуски, свързани със семейството, за да бъдат спазени трудовите и други закони.

• Във връзка с Вашето физическо или психическо здраве или статус на инвалидност, за да Ви осигурим здраве и безопасност на работното място и да оценим пригодността Ви да работите, да осигурим подходящи промени в работата Ви, например, при трудоустрояване, за да  администрираме плащания, обезщетения и други, свързани с отсъствия по болест.

• Във връзка с Вашата информация за членство в синдикати, за да Ви осигурим статут на защита при уволнение и да спазим други законови изисквания.

СЪДЕБНО /КРИМИНАЛНО/ МИНАЛО

Можем да обработваме само данни, свързани с наказателни присъди, когато законът ни позволява да правим това.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Автоматизираното вземане на решения се осъществява, когато електронна система използва лична информация, за да вземе решение без намеса на човек. Имаме право да използваме автоматизирано вземане на решения при следните обстоятелства:

1. Когато Ви уведомим за такова решение и Ви дадем подходящ срок, за да поискате преразглеждане.

2. Когато е необходимо, за да сключим или изпълняваме договора си с Вас и са налице подходящи мерки, за да защитите Вашите права.

3. При ограничени обстоятелства, с Вашето изрично писмено съгласие и ако са налице подходящи мерки, за да защитите Вашите права.

Ако вземем автоматизирано решение въз основа на особено чувствителна лична информация, трябва да имаме изричното Ви писмено съгласие или това трябва да е на база обществен интерес, и отново трябва да сме приложили подходящи мерки за защита на Вашите права.

Няма да бъдете обект на решения, които да окажат значително влияние върху Вас, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно основание за това, като съответно следва да Ви уведомим.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Ние обменяме информация за Вас най-вече с Предприятието ползвател, в което работите, за да изпълняваме задълженията си/упражняваме правата си по договора ни с Вас, по договора ни с Предприятието ползвател и по закон.

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с други трети страни, включително с доставчици на услуги, например, защото е необходимо да администрираме трудовите си отношения с Вас или когато имаме други легитимни интереси в това отношение. Това могат да бъдат счетоводни фирми, адвокати, одитори и други организации, които ни предоставят услуги.

Можем също така да предадем Вашите лични данни на други субекти в нашата група от компании /включително собственици/, като част от редовните ни отчетни дейности за представяне на компанията, в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране, за поддръжка на системата и хостване на данни.

Може да споделяме Вашата лична информация с други трети страни, например в контекста на евентуална продажба или преструктуриране на бизнеса. Също така може да се наложи да споделяме личната Ви информация с държавен регулатор или за друго законово изискване.

Тези лица са длъжни да пазят личните Ви данни поверителни и защитени.

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз (ЕС) или на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ако предаваме информация към „трети държави” /извън ЕС и ЕИП/, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield). Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield) можете да намерите на www.privacyshield.gov/list

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, неоторизирано използване или достъп до вашата лична информация, промяна или разкриване.

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните и ще уведомим Вас и всеки компетентен Надзорен орган, когато сме законово задължени да го направим.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ние ще запазим Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително за целите на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация (включително данни за контакти, идентичност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на пет години /плюс текущата/.

Законът ни задължава да съхраняваме ведомости за заплати за срок от 50 години, считано от 1 януари, следващ отчетния период, за който се отнасят.

В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

За да определим подходящ период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и отчитаме приложимите законови изисквания.

Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашата лична информация, така че тя повече да не може да бъде свързана с Вас, в който случай може да използваме тази информация без допълнително уведомление до вас.

При прекратяване на отношенията си с Вас, ние ще запазим и безопасно унищожим Вашата лична информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

ПРАВА НА ДОСТЪП, КОРЕКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ, ПРЕНОСИМОСТ  

Важно е личните данни, които имаме за Вас, да са точни и актуални. В много случаи това е от съществено значение за Вас и Вашите права. Моля, информирайте ни, ако Вашата лична информация се промени.

При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, както и в случи на профилиране.

поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

Ако искате да упражните някое от горните Ви права, моля, изпратете ни имейл на dpo@easyconsultbg.com, или представете писмено искането си на нашия адрес. Ние ще Ви подпомогнем във формулирането на Вашите искания, включително като Ви предоставим и съответни формуляри, улесняващи процеса.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражните някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.  

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg.

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се обърнете към нас, в случай на оплакване, за да можем да се опитаме да Ви помогнем.                              

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

В малкото случаи, при които може да сте предоставили Вашето съгласие за събирането, обработването и предаването на Вашата лична информация за определена цел, имате право да оттеглите Вашето съгласие за това конкретно обработване по всяко време. За да оттеглите Вашето съгласие, моля, свържете се с нас по указания по-горе начин във връзка с другите Ви права. След като получим известие, че сте оттеглили съгласието си, няма да обработваме повече информацията Ви за целта или целите, за които първоначално сте се съгласили, освен ако не приложим друго правно основание, за което ще Ви уведомим. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

ВАШИЯТ КОНТАКТ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате въпроси относно тази Политика и за това как обработваме Вашите лични данни,  моля свържете с нас на имейл: dpo@easyconsultbg.com