Privacy Policy

Защита на данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА

 

Приложима от: 23.05.2018 г.

1. Въведение

Тази Политика обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни във връзка с нашите посреднически услуги по наемане на работа и свързаните с това услуги/наричани още „услуги” или „нашите услуги”/.  Ако използвате или посещавате някой от нашите уебсайтове, моля запознайте се с Политиките за обработване на лични данни за съответните уебсайтове. /https://easyconsultbgcom/

1.1.Какво са посреднически услуги по наемане на работа?

- информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

- насочване към обучение на възрастни;

- насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;

2. Вашите отговорности:

  • Прочетете тази Политика и я проверявайте редовно.
  • Ако сте наш клиент, моля, проверете свързаните с договорите между нас условия и/или политики: те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви.
  • Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 16 /шестнадесет/ години.
  •  Предоставяйки ни данни, Вие ни гарантирате, че тези данни са точни, верни и се отнасят за самите Вас, а не за други лица.

3. Кой е отговорен за обработването на личните Ви данни? 

       3.1.Нашата отговорност

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД /ИЗИ КОНСУЛТ, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 4, ет. 5, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях.

Може да се свържете с нас на горния адрес, както и на е-mail: dpo@easyconsultbg.com, телефон: +359 886  696 314 

Определили сме Длъжностно лице по защита на личните данни. Ако имате някакви въпроси за Политиката или Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: dpo@easyconsultbg.com, адрес: Бизнес парк София, сгр. 4, партер, офис на Изи Консулт ООД; телефон: +359 886 696 314

Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки. Изпратете ни имейл за това на dpo@easyconsultbg.com или сами актуализирайте данните си, където вече сте ги въвели, ако е предвидена такава възможност.

       3.2. Отговорност на Работодателя

Нашите услуги Ви помагат да намерите работа при Работодатели, които търсят служители. Когато вашите лични данни бъдат предадени на такъв Работодател, то той също носи отговорност за тях като Администратор на лични данни. Няма пречка да се свържете и с Работодателя във връзка с Вашите лични данни или конкретни въпроси, но винаги може да използватеa нас, като точка за контакт, по отношение обработването на данните Ви от страна на Работодателя в процеса на кандидатстване при него.

       3.3 Какви данни за Вас обработваме, с каква цел и на какво основание ?

4.1. Първоначална информация при кандидатстване за позиция.

Това е информацията, която Вие ни изпращате, когато искате да кандидатствате по обявата за работа. Най-често тя се съдържа във Вашето CV /автобиография/. В обявата ние посочваме информацията, която считаме за необходима за целта. Обикновено това са: Идентифициращи данни: вашите имена, възраст; Данни за контакт с Вас: адрес, e-mail, телефон; Данни за вашето образование и професионални квалификации: вид и степен, специалност, продължителност, данни за придобити квалификации; Информация за владеене на език и за други умения: език, ниво, компютърни умения, други, свързани с предлаганата позиция умения. Данни за вашия опит: информация за извършваната от Вас дейност в миналото – идентична или сходна с предлаганата позиция; Данни от мотивационно писмо: понякога може да изискаме такава информация, за да преценим дали сте мотивиран за предлаганата работа; Други данни, относими към конкретно предлаганата позиция. Цел на обработване: ние обработваме Първоначална информация при кандидатстване за позиция с цел да преценим дали да сключим договор за посредничество с Вас съобразно съответствието Ви с изискванията за позицията, т.е. да преценим дали сте подходящ за нея. Правното ни основание за обработване е Вашето искане да Ви предоставим посреднически услуги във връзка с конкретната позиция. Възможно е да не Ви предложим нашите услуги и просто защото позицията междувременно е била заета или оттеглена от Работодателя, т.е. позицията е „затворена”.

  1. Как ще постъпим оттук насетне?

Ако преценим, че не сте подходящ за позицията или ако позиция междувременно е „затворена”, няма да предоставяме Вашите лични данни на Работодателя. В този случай ще изтрием вашите Лични данни най-късно в срок от 7 /седем/ дни от края на кампанията за дадената позиция, освен ако сте дали съгласие да Ви включим в нашата база данни.

  1. Как ще постъпим, ако сте ни дали съгласие да Ви включим в нашата база данни?

Ще запазим Вашите данни /Първоначалната информация при кандидатстване за позиция/ в нашата база данни, ако сте дали Вашето съгласие за следната цел: да Ви предлагаме занапред нашите посреднически услуги във връзка с други отворени позиции при наши клиенти – Работодатели, ако преценим, че те са подходящи за Вас. Не сте длъжни да ни давате такова съгласие.

4.2. Как ще Ви предоставим нашите посреднически услуги?.

Съгласно законодателството, за да Ви посредничим при кандидатстване за конкретна позиция, следва да сключим Договор за посредничество. Такъв договор се изисква и когато искате да Ви предоставим и други посреднически услуги. Това е свързано с обработване на Ваши лични данни, с цел да ви предоставим съответната услуга, както, например:  

Лични данни

Цел

Правно основание

Срок за съхранение за целта

Първоначална информация при кандидатстване за позиция.

Предоставяне на услуга по посредничество за наемане на работа.

Изпълнение на Договора за посредничество.

Докато е необходимо, за да ви предоставим посреднически услуги.

ЕГН; посреднически договор с Вас; име, ЕИК и адрес на работодателя длъжност, на която сте нает; данни за сключения трудов договор, образование и професионална квалификация.

Предоставяне на услуга по посредничество за наемане на работа.

Законово задължение на посредника по наемане на работа.

Докато е необходимо, за да спазим нашето задължение по закон.

Друга информация, необходима за предоставяне на посредническата услуга, като: информация за Вашето интервю при нас, тестове, вашите предпочитания и изисквания към работата и други, информация относно търсени от Вас обучения, както и за Вашия избор да участвате в съответно обучение.

Предоставяне на услуга по посредничество за наемане на работа.

Изпълнение на Договора за посредничество.

Докато е необходимо, за да ви предоставим посреднически услуги.

4.2.1. Отношения с потенциалните работодатели

Когато кандидатствате за конкретна позиция, това означава, че ние имаме съответно сключен договор за посредничество с конкретен работодател и съответна заявка от него. В този случай за нас е налице и още една съвместима цел да обработваме Вашите лични данни, а именно – да предоставим посредническа услуга на самия Работодател по подбор на кандидати и наемането им на трудов договор от Работодателя. В същото време, получаването /реализирането/ на тази услуга е целта, за която Работодателят обработва Вашите лични данни.

4.3. Легитимни интереси

В някои случаи ще запазим и обработваме Ваши лични данни и за наши или на трета страна легитимни интереси, които в същото време представляват и цели на съответното обработване:

- да развиваме дейността си като посредник по наемане на работа;

- за администрация и отчитане на дейността;

- за да се свързваме с Вас;

- да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор, включително във връзка с посредническия ни договор с Работодател;

- за статистически цели;

- за легитимния интерес на работодателя бъде информиран и консултиран при наемане на служители;

- за да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги;

4.4. Нашите законови задължения

В някои случаи обработваме Вашите лични данни, за да изпълним законово задължение, приложимо към нас, каквито са данъчните и счетоводните задължения.

4.5. Вашият профил

Моля да имате предвид, че услугите, които ние предоставяме са специфични и изискват събиране и обработване на голямо количество и различни лични данни за Вас. Това често изиска да създадем Ваш профил, като наш клиент – физическо лице, за да можем да Ви предоставим нашите услуги и да се съобразим с вашите желания, с вашата работна характеристика /образование, квалификации и други/. Така ще можем да Ви свържем с подходящите и желани от Вас работодатели. Профилът включва анализ на информацията, която имаме за Вас, както и нашето мнение за Вас като потенциален служител или за конкретни позиция съобразно изискванията на Работодателя. Ние споделяме информация от Вашия профил с работодателите с оглед легитимния ни интерес да подберем за тях подходящ служител за съответната позиция.

4.6.Вашето съгласие

В някои случаи ще обработваме Ваши лични данни на основание Ваше съгласие, което ние ще Ви помолим да ни дадете.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

4.7. Специални категории лични данни

Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация.   

По принцип ние не събираме и обработваме специални категории лични данни, но в някои случаи това може да се окаже необходимо във връзка с нашите услуги, които Вие ползвате. Например, може да се наложи да обработваме информация за вашето здравословно състояние, която е от значение за кандидатстването Ви за работа. В такива случаи ще поискаме от Вас Вашето изрично съгласие. Моля, не предоставяйте специални категории лични данни, без преди това да сте дали изричното си съгласие.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

4.8. Длъжни ли сте да ни предоставите Ваши лични данни?

Когато се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например, да представим Вашата кандидатура на потенциален работодател ). Ако не ни предоставите исканите данни, може да се наложи да не изпълним поисканата от вас услуга, но ако го направим, ще ви уведомим.

4.9. Повече информация за целите за използване на Вашите данни.

Ще използваме Вашите лични данни само за целта или целите, за които са били събрани, или ако е необходимо, за съвместима цел. За повече информация, моля пишете ни на [dpo@easyconsultbg.com]. В случай че трябва да използваме Вашите данни за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правните основания за обработване.

4.10. Използване на данните Ви без Ваше съгласие или знание.

Ние може да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие, само когато това се изисква или разрешава от закона.

4.11. Непоискана информация

Понякога Вие ни предоставяте информация, която не ни е необходима с оглед на целта. Съветваме Ви да не правите това. Въпреки че ние ще положим грижа за тази информация, може да се окаже, че  Вие излагате на излишен риск своя личен живот, споделяйки информацията.

5. Маркетинг комуникации.

Нашето правно основание за обработване на Вашите лични данни, за да ви изпратим маркетингови съобщения, е вашето съгласие или законните ни интереси (а именно да развиваме дейността си, като посредник по наемане на работа), като тези съобщения могат да включват информация за наши семинари, събития, обучения и други.

Преди да споделяме Вашите лични данни с която и да е трета страна за нейни маркетингови цели, ние ще  поискаме Вашето съгласие.

5.1. Как да се откажете от нашата маркетингова комуникация?

Може да заявите отказ от изпращане на маркетингови съобщения, като следвате връзките за отказ от всяко изпратено до вас съобщение за маркетинг или, ИЛИ, като ни изпратите отказа си по имейл на [dpo@easyconsultbg.com] по всяко време.

Ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, които сте ни предоставили на друго правно основание /например, във връзка с наше законово задължение, на договорно основание/.

6. Как събираме Вашите лични данни?

Основно получаваме данни от самите Вас. Но е възможно да получаваме данни и от други лица, например от Работодателя, при когото сте отишли на интервю и/или Ви е наел, посредством ползване на нашите услуги. В някои случаи може да събираме информация за Вас от публични източници, както и от Ваши профили в интернет /например в LinkedIn, ако легитимният интерес, на който се позоваваме /да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги/ не е доминиран от Вашите интереси, основни права и свободи.  

7. Споделяне на Вашите лични данни с други лица.  

7.1. Работодатели.

С цел да изпълним договора за посредничество с Вас, както и този с Работодателя, ние ще предадем Вашите данни, включително данните от Профила Ви, на Работодателя, предлагащ позицията, за която Вие кандидатствате. Преди да предадем лични данни за Вас, ние ще Ви предоставим информация за Работодателя. Според нас това е важно за Вас и Вашите права. Съответно, ще Ви дадем възможност да откажете да предадем данните Ви на Работодателя и да прекратите кандидатстването си при него. Във всеки един момент може писмено да ни заявите какви данни желаете/не желаете да бъдат предавани на Работодателя занапред. Ние ще се съобразим с Вашето желание, въпреки че понякога това може да затрудни Вашето кандидатстване за определена позиция.  

7.2. Други лица

Извън потенциалния Ви Работодател, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

 • Доставчици на услуги, които предоставят IT услуги и системна администрация.

• Професионални консултанти, включително адвокати, одитори.

• Обработващи лични данни, които ни предоставят услуги.

• Компаниите, предоставящи ни счетоводни, административни и финансови услуги.

• Публични органи, например Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда, които имат правомощия по отношение на нашата дейност като посредник по наемане на работа.

 като които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.

• Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи.

Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние разрешаваме на трети страни да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

8. Международно предаване на данни

Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”).

8.1. Предаване на лични данни към „трета Държава”.

Ако предаваме Ваши лични данни към „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС можете да намерите на www.privacyshield.gov/list

9. Сигурност на информацията  

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те трябва да ги пазят поверително.

10. Срок за съхранение на данните

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, ако те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.

11. Вашите права

Съгласно законoдателството Вие имате права във връзка с личните ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражения срещу обработването, преносимост на данни и, когато законното основание за обработка е съгласие, да оттеглите Вашето съгласие. Може да ги упражните както по отношение на нас, така и по отношение на Работодателя, на когото сме предоставили Вашите лични данни.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Ако желаете да упражнните някое от правата, посочени по-горе или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес [dpo@easyconsultbg.com].

Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да го получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора. 

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще Ви уведомим.

12. Вашето право на жалба.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Карта. GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да можем да се опитаме да Ви помогнем.